8edu

8 นโยบายการศึกษา

--------------------------------------------

สี่เสาหลักทางการศึกษา  The Four Pillars of Education

ดาวน์โหลด

--------------------------------------------

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอำนวยการ

  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 

  ระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
  หนังสือสำนักงาน กพ. เรื่องการจัดลำดับอาวุโส  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 

--------------------------------------------

 หนังสือแจ้งโรงเรียน สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

Additional information